POLITYKA PRYWATNOŚCI Z POLITYKĄ COOKIES I SPEŁNIENIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI Z POLITYKĄ COOKIES I SPEŁNIENIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

 

Administrator danych

osobowych (Administrator

/Organizator)


 

Administratorem danych jest EHS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 75A/7, kod poczt. 00-819,

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001003590, NIP: 5273029212, REGON: 523720761,adres

poczty elektronicznej: biuro@ehsconsulting.pl

Administrator danych

osobowych – dane kontaktowe.

Można się z nami kontaktować:

● pisemnie na adres: ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa

● na adres poczty elektronicznej:

biuro@ehsconsulting.pl

Inspektor Ochrony Danych

Osobowych – dane kontaktowe

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować pisemnie na adres: Polska, ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa

na adres poczty elektronicznej: biuro@ehsconsulting.pl;

pod numerem telefonu: 887-043-666

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

1) imię;

2) nazwisko;

3) adres;

4) numer telefonu;

5) adres poczty elektronicznej;

6) płeć;

7) wiek;

8) dane dotyczące kwalifikacji zawodowych, kursów, szkoleń, itp.


 

Podawanie danych osobowych

przez Uczestnika szkolenia

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej przez Administratora zgodnie z Regulaminem. Brak podania tych danych może utrudnić lub wręcz uniemożliwić przeprowadzenia szkolenia BHP przez Uczestnika

Cele i podstawy prawne

przetwarzania danych

osobowych

Każda osoba przekazująca EHS CONSULTING dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach internetowych EHS CONSULTING jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzania.


 

EHS CONSULTING wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:


 

w przypadku założenia na stronie internetowej EHS CONSULTING konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta (e-learning). Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika;

w przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych EHS CONSULTING dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.


 

Dane osobowe są wykorzystywane również do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane, w szczególności adresy IP, są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Takie dane, w tym dane osobowe, mogą być profilowane przez EHS CONSULTING, poprzez ich zestawianie z danymi o przeglądanych produktach lub usługach EHS CONSULTING dla dokonywania zautomatyzowanej oceny preferencji produktów i usług i przygotowywania dedykowanych informacji.


 

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym EHS CONSULTING lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

EHS CONSULTING zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.


 

EHS CONSULTING dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:

zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,

zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;

zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;

zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;

zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

Pozyskiwanie danych


 


 

Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe EHS CONSULTING zapisuje skąd zostały one pozyskane.


 

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronach internetowych EHS CONSULTING, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;

kontakt poza stroną internetową – na stronach internetowych EHS CONSULTING znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach EHS CONSULTING – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. EHS CONSULTING nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez EHS CONSULTING – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.


 

Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu EHS CONSULTING. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron EHS CONSULTING. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron. Użytkownik z poziomu strony internetowej ma możliwość modyfikacji poziomu pliku cookies

Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych. W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień dotyczących akceptacji cookies w przeglądarce.

Twoje prawa – ogólnie

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz:

prawo dostępu do treści danych, na podstawie (art. 15 RODO);

prawo do sprostowania danych, na podstawie (art. 16 RODO);

prawo do usunięcia danych, na podstawie (art. 17 RODO);

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. (18 RODO);

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 RODO);

prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 RODO);

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zakres udostępniania danych o użytkownikach

EHS CONSULTING oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów EHS CONSULTING.
 

Dane osobowe przetwarzane przez EHS CONSULTING mogą być jednak dostępne dla dostawcy usług informatycznych tj. (zmiany w serwisu internetowego www.ehsconsulting.pl oraz www.ehsconsulting.bhpsoft.pl , aktualizacja systemu, naprawy awarii serwisu internetowego i platformy internetowej itp.) dostawcy usług hostingowych, webd.pl,, Google Poland sp. z o.o. w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez EHS CONSULTING. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem danych osobowych przetwarzanych przez EHS CONSULTING.

 

Możemy również ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchu sieciowego w serwisie lub monitorowania oglądalności serwisu.


 

Przekazywanie poza obszar EuropyDane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.
Zmiany dotyczące polityki prywatnościNa zmiany w polityce ochrony prywatności EHS CONSULTING mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach internetowych EHS CONSULTING.

Prawo do skargi


 

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2